De Goudse Sportraad wil graag weten wat er speelt in de stad als het gaat om sport en bewegen

Jaarlijks stellen we een plan op met welke thema's we aan de slag willen gaan en hoe. Ons eerste jaarplan is in mei 2023 gepubliceerd via een nieuwsbrief. Ook publiceren we ieder jaar een jaarverslag. Klik hier voor het jaarverslag 2022.

De onderwerpen die op onze agenda staan worden o.m. bepaald door actuele thema's en verwachte adviesaanvragen. Gegeven adviezen publiceren we op deze website. Adviezen door de Sportraad worden altijd beantwoord door het College. Hoewel het advies van de Sportraad dringend is, heeft het College van B&W geen verplichting het op te volgen. Wanneer het College van B&W besluit een advies van de Sportraad niet op te volgen, wordt wel voldoende beargumenteerd waarom dat zo is.

Via het contactformulier kunt u ook zelf onderwerpen onder onze aandacht brengen. Wij krijgen ook graag input  op thema's / adviezen waar wij mee bezig zijn. De Sportraad heeft een ophaalplicht om adviezen te onderbouwen.

Enkele thema's / adviestrajecten die spelen bij de Sportraad:

STIJGENDE PRIJZEN ENERGIE  - iedereen ondervindt sinds 2021 de gevolgen van de gestegen energieprijzen. Direct door de eigen energierekening. Indirect door de inflatie, stijgende kosten voor consumptiegoederen en een aanzienlijk hogere (huur)indexatie, krappe portemonee leden, etcetera. Reden voor zorg voor de betaalbaarheid van sport en de gevolgen voor sportdeelname en voor sportaanbieders bij de Sportraad. Een zorg, die landelijk wordt gedeeld en bij de gemeente Gouda aanleiding is geweest voor een mooi winterplan om o.a. sport te steunen. Tevens ook aanleiding is voor gesprekken over kosten accommodatie tussen gemeente en enkele individuele aanbieders.  Het winterplan is de directe aanleiding voor ons eerste ongevraagde advies over verduurzaming, compensatie energiekosten, huurindexatie en tijdige communicatie over aangepaste tarieven. Een onderwerp dat nauwe samenhang heeft met ons advies over een level playing field. De stappen in het 'energiedossier' van onze sportraad:

  • oproep aan sportaanbieders om ons te informeren per mail en Linkedin 
  • publicatie winterplan door de gemeente
  • n.a.v. het winterplan en de ontvangen input van sportaanbieders hebben we vragen gesteld / een eerste advies gegeven eind 2022
  • informatie pagina over steunmogelijkheden en duurzaamheid gekomen n.a.v. ons advies op de website van SportpuntGouda
  • beantwoording door het College van het advies in januari 2023 
  • in januari verheldering gevraagd door de Sportraad over de onderbouwing om gelijke huurindexatie bij sport als bij andere maatschappelijke huurders gemeente (nog) niet over te nemen. 
  • op 16 maart ontvingen wij bericht dat de subsidieregeling compensatie energielasten voor heel 2023 gaat gelden! En de 16 door de gemeente verhuurde sportvelden met nog conventionele verlichting, versneld worden voorzien door LED met dus lagere energiekosten en daarmee ook in een level playing field met andere verhuurde velden met wel LED verlichting.
  • de gemeente heeft in april verheldering gevraagd over ons standpunt m.b.t. de ingangsdatum van de huurperiode. De nieuwe huurperiode staat in Gouda op 1 augustus bij sport omdat het seizoen (en daarmee (bonds)lidmaatschap en contributie voor leden van veel sporten) loopt van ca 1 juli tot 30 juni. Bij andere maatschappelijke huurders wordt 1 januari door de gemeente aangehouden. Wij hebben meegegeven aan de gemeente "dat de zomer aansluit op de systematiek van veel sportverenigingen. Maar in overleg met gebruikers kan worden bekeken of een differentiatie in ingangsdatum van huurperiode aansluitend op het seizoen van de betreffende sportbranche voor het goed kunnen functioneren als sportaanbieder zou helpen." We hebben in ons advies meegegeven dat tijdige communicatie bij huurverhogingen noodzakelijk is zodat de sportaanbieder er in de begroting/nieuwe contributie rekening mee kan houden èn er tevens ruimte is voor overleg tussen huurder-verhuurder bij een onverwachte huurstijging.
  • op 30 mei 2023 hebben wij reactie ontvangen van het College op de nog openstaande vragen. 
  • Begin juli '23 heeft de gemeente ons geïnformeerd dat er geen huurverhoging per 1 augustus wordt doorgevoerd dankzij een bijdrage van de rijksoverheid voor dit doel. NB Een tussentijdse huurstijging sluit de gemeente niet uit.
  • We blijven dit dossier volgen. Input? Mail ons: info@goudsesportraad.nl. 

LEVEL PLAYING FIELD Op 6 oktober 2021 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over het onderwerp 'Level Playing Field - Nota Sportaccommodaties'. De Sportraad is in december '22 advies gevraagd over de afhandeling van de motie. Op 10 maart 2023 hebben we advies uitgebracht. Ons advies is meerdere malen positief aangehaald in de gemeenteraadvergadering van 19 april 2023. Op 30 mei 2023 hebben wij van de gemeente een antwoord op ons advies ontvangen. Dit antwoord wordt besproken in een volgend overleg met de wethouder sport na het zomerreces 2023. 

SPORTNOTA De huidige sportnota "Sport en bewegen in Gouda" is van juli 2017. Het College streeft er naar om op 13 december 2023 een nieuwe sportnota aan de gemeenteraad ter goedkeuring voor te leggen. Met een advies vanuit de Sportraad en de Goudse Adviesraad Sociaal Domein.  Woensdag 19 april 2023 is in de commissie samenleving van de gemeenteraad gesproken over de nieuwe sportnota. De gemeente heeft een raadsmemo gemaakt met een terugblik op de afgelopen 5 jaar en een aanzet voor een nota voor de komende jaren. Daarnaast gaf de gemeente een presentatie met stevige stellingen: 1. 'koste wat het kost' steunen verenigingen, 2. radicaal wijzigen beleid tot sportdeelname en 3. een level playing field. De Goudse Sportraad heeft een eerste advies over de evaluatie en nieuwe sportnota aan de Gemeenteraad gegeven. Belangrijkste punten:

 1. evaluatie moet dieper om echt te kunnen leren van successen en niet behaalde doelen
 2. doe een nulmeting om te kunnen sturen en acties meetbaar te maken
 3. neem de tijd voor het proces voor goede participatie van iedereen die bijdraagt of kan bijdragen om Gouwenaren in beweging te brengen en te houden.

Ons advies hebben we aangevuld met een uitgebreide toelichting. De discussie (beeldvorming) in de commissie samenleving over de sportnota op 19 april j.l. is via deze link terug te kijken (start sportdeel vergadering op 1.40). Zeker de moeite waard! Ambtelijk wordt na de zomervakantie een reactie op ons advies van april aan de gemeenteraad een reactie gegeven.

Drie leden van de sportraad waren aanwezig bij de goed bezochte brainstorm 'voor de stad' over de nieuwe sportnota op 21 juni 2023. Dit is een van de sessies georganiseerd i.o.v. de gemeente om input op te halen voor de nieuwe sportnota. O.a. sportaanbieders, met input als 'burger', waren welkom. De presentatie volgt na ontvangst. Hierbij een link naar het verslag van de gemeente / SPORT.GOUDA van deze avond.  

ACCOMMODATIEFONDS In de gemeentelijke beleidsnota "Ruimte voor sport in Gouda" , de zogenaamde accommodatienota, is de oprichting van een fonds voor steun aan investeringen in accommodatie in eigen beheer van de sportaanbieder aangekondigd. Middelen zijn m.i.v. 1/1/2023 voor 4 jaar beschikbaar gemaakt door de gemeenteraad. €50.000 voor 2023 en 2026; €150.000 voor de andere twee jaren.  Laatste nieuws: de concept regeling is op 17 mei voor advies door de wethouder naar ons gemaild. De sportraad heeft advies gegeven om o.m. de regeling eenvoudiger en daarmee helderder te maken en een eenduidige regeling op te nemen voor de wijze van toekenning van subsidie. Ook dit onderwerp heeft directe samenhang met een level playing field zoals hoe zorg je er voor dat de regeling (bekend en) toegankelijk is voor sportaanbieders in een vergelijkbare situatie. De gemeente heeft aangegeven dat er n.a.v. ons advies aanpassingen worden gemaakt aan de regeling die na de zomer aan het College wordt voorgelegd.

BEWEGINGSONDERWIJS Uit een onderzoek i.o.v. de Brede School en SPORTâ—ŹGOUDA van mei 2022 blijkt dat lang niet alle basisscholen voldoen aan de wettelijke eisen voor bewegingsonderwijs. Redenen die hiervoor o.a. worden aangegeven zijn tekort aan vakdocenten en onvoldoende ruimte / accommodatie. Zie bijvoorbeeld een artikel op de website "Alles over sport" over het nut en de meerwaarde van sport en bewegen in het basisonderwijs. De gemeente heeft in 2022 het Mullier instituut opdracht gegeven om een inventarisatie te maken over de accommodaties. Veel sportdocenten worden ingezet vis SPORT.GOUDA. Om het inkomensgat met het basisonderwijs te verkleinen en daarmee werken via SPORT.GOUDA aantrekkelijker te maken voor vakdocenten is het personeel in 2023 naar een andere CAO gegaan. 

BREDE SPUK REGELING De landelijke overheid wil dat er meer verbinding komt tussen verschillende werkterreinen. Er komt ondersteuningsbudget (verschillende subsidieregelingen worden gecombineerd) beschikbaar voor gemeenten. Voor meer informatie zie de website van de vereniging Sport en Gemeenten.

Toelichting van de gemeente Gouda op de regelingen / Brede SPUK: 

 • Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Gezondheid en Preventie zijn een onderdeel van het
 • IZA. Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA): Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) biedt het fundament voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van dit akkoord en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) wordt er een samenhangende lokale aanpak ontwikkelt op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040.
 • Sportakkoord II: Dit is een vervolg op Sportakkoord I. In de periode 2023 – 2026 zal de nadruk meer liggen op een stevig fundament van kwalitatief sterke sportinfrastructuur, op een groter bereik van partijen die meedoen zodat nog meer mensen worden bereikt, en op meer zichtbaar maken van de betekenis van sport om de maatschappelijke waarde van sport en bewegen te benutten.
 • Brede SPUK: De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord.

BREDE SPUK is een nieuw punt op onze agenda. De gemeente Gouda (over SPUK) en SPORT.GOUDA (over sportakkoord en preventie akkoord) organiseerden workshops op 22 en 23 mei 2023 o.l.v. externe procesbegeleiders. De sportraad was hier naast welzijn-, gezondheids- en cultuurorganisaties, de Brede School, adviesraden GASD en GAB en meerdere ambtenaren en medewerkers van SPORT.GOUDA bij aanwezig. Er is door de gemeente aangegeven dat er geen (tijds)ruimte is om advies te geven door de sportraad over de aanvraag (plan van aanpak) naar het Rijk en/of nog meer partijen zoals sportaanbieders te betrekken. Het plan van aanpak is op 27 juni 2023 in het College van B&W vastgesteld en het College heeft ingestemd met het Leefstijlakkoord. Beiden zijn ingediend bij de VSG en VNG. Verantwoordelijke wethouders: Anna van Popering en Michiel Bunnik. 

Op 26 september 2023 wordt er een werksessie georganiseerd door de gemeente (Brenda Brandsma) voor de Brede SPUK Gezond en Actief leven waarvoor de sportraad ook weer is uitgenodigd.

In Gouda gaat het om een budget van €1.248.459,00 (2023) - €979.470,00 (2026). Het budget is gekoppeld aan 15 werkgebieden. Voor een deel zijn dat al bestaande projecten zoals combinatiefuncties (buurtsportcoaches vallen hieronder). Voor een deel zullen na goedkeuring van het Rijk de actiepunten worden vertaald naar een uitvoeringsplan waarbij ook sportaanbieders worden betrokken.