De Goudse Sportraad wil graag weten wat er speelt in de stad als het gaat om sport en bewegen

Jaarlijks stellen we een plan op met welke thema's we aan de slag willen gaan en hoe. Ons eerste jaarplan zal in het 1e kwartaal van 2023 gepubliceerd worden. Ook publiceren we ieder jaar een jaarverslag.

De onderwerpen die op onze agenda staan worden o.m. bepaald door actuele thema's en verwachte adviesaanvragen. Gegeven adviezen publiceren we op deze website. Adviezen door de Sportraad worden altijd beantwoord door het College. Hoewel het advies van de Sportraad dringend is, heeft het College van B&W geen verplichting het op te volgen. Wanneer het College van B&W besluit een advies van de Sportraad niet op te volgen, wordt wel voldoende beargumenteerd waarom dat zo is.

Via het contactformulier kunt u ook zelf onderwerpen onder onze aandacht brengen. Wij krijgen ook graag input  op thema's / adviezen waar wij mee bezig zijn. De Sportraad heeft een ophaalplicht om adviezen te onderbouwen.

Enkele thema's / adviestrajecten die (mogelijk gaan) spelen bij de Sportraad:

 • STIJGENDE PRIJZEN ENERGIE  - iedereen ondervindt gevolgen van de gestegen energieprijzen. Direct door de eigen energierekening. Indirect door de inflatie, stijgende kosten voor consumptiegoederen en een aanzienlijk hogere (huur)indexatie, krappe portemonee leden, etcetera. Reden voor zorg voor de betaalbaarheid van sport en de gevolgen voor sportaanbieders bij de Sportraad. Aanleiding voor ons eerste ongevraagde advies. De stappen:
  • oproep aan sportaanbieders om ons te informeren per mail en Linkedin 
  • publicatie winterplan door de gemeente
  • n.a.v. het winterplan en de ontvangen input van sportaanbieders hebben we vragen gesteld / een eerste advies gegeven eind 2022
  • informatie pagina gekomen n.a.v. ons advies bij SportpuntGouda
  • beantwoording door het College van het advies in januari 2023 
  • verheldering gevraagd door de Sportraad over de onderbouwing om gelijke huurindexatie bij sport als bij andere maatschappelijke huurders gemeente (nog) niet over te nemen 
  • LAATSTE NIEUWS op 16 maart ontvingen wij bericht dat de subsidieregeling compensatie energielasten (uit het winterplan) iets aangepast voor heel 2023 gaat gelden. En de 16 door de gemeente verhuurde sportvelden met nog conventionele verlichting, versneld worden voorzien door LED met dus lagere enrgiekosten.
 • LEVEL PLAYING FIELD Op 6 oktober 2021 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over het onderwerp 'Level Playing Field - Nota Sportaccommodaties'. De Sportraad is in december '22 advies gevraagd over de afhandeling van de motie. Op 10 maart 2023 hebben we advies uitgebracht.
 • SPORTNOTA De huidige sportnota "Sport en bewegen in Gouda" is van juli 2017. Het College streeft er naar om op 13 december 2023 een nieuwe sportnota aan de gemeenteraad ter goedkeuring voor te leggen. Met een advies vanuit de Sportraad en de GASD.  In het voortraject zal de Sportraad waar mogelijk en zinvol met behoud van het adviesrecht op het eindprodukt, sparren met / adviseren aan de gemeente en partners en deelnemen aan bijeenkomsten voor de stad om mee te denken over de invulling van de nieuwe sportnota. Ons eerste advies zal waarschijnlijk zijn over de raadsmemo van het College over de kaders en de evaluatie van de huidige sportnota, die waarschijnlijk op 10 mei 2023 met een afvaardiging van de gemeenteraad worden besproken. 
 • ACCOMMODATIEFONDS In de gemeentelijke beleidsnota "Ruimte voor sport in Gouda" , de zogenaamde accommodatienota, is de oprichting van een fonds voor steun aan investeringen in accommodatie in eigen beheer van de sportaanbieder aangekondigd. De spelregels hiervoor moeten nog worden opgesteld. Middelen zijn m.i.v. 1/1/2023 voor 4 jaar beschikbaar. Voor 2023 €50.000. Begin februari '23  wordt verwacht dat de regeling voor advies aan de Sportraad  wordt voorgelegd.
 • BEWEGINGSONDERWIJS Uit een onderzoek i.o.v. de Brede School en SPORTâ—ŹGOUDA van mei 2022 blijkt dat lang niet alle basisscholen voldoen aan de wettelijke eisen voor bewegingsonderwijs. Redenen die hiervoor o.a. worden aangegeven zijn tekort aan vakdocenten en onvoldoende ruimte / accommodatie. Zie bijvoorbeeld een artikel op de website "Alles over sport" over het nut en de meerwaarde van sport en bewegen in het basisonderwijs