Onze organisatie en samenstelling

De Goudse Sportraad bestaat uit 8 personen als er geen vacatures zijn. We zijn opgericht op 15 juni 2022 in aanwezigheid van wethouder sport Michiel Bunnik (zie foto hieronder). De leden van de Sportraad zijn vrijwilligers, onbezoldigd, met diverse achtergronden. We zijn actief in of hebben grote grote affiniteit met sport en bewegen. Benoeming is voor een periode van 4 jaar, maximaal met 4 jaar eenmalig te verlengen. Met een rooster van aftreden waarborgen we dat er een goede mix is van ervaren en nieuwe raadsleden. 

Brede vertegenwoordiging diverse domeinen 
De Goudse Sportraad staat voor het algemeen belang van sport en bewegen, gezien vanuit meerdere invalshoeken. Daarom is het essentieel dat er binnen de Sportraad affiniteit is met verenigingen, individuele sporters en commerciële sportorganisaties. Maar ook met domeinen die met sport en bewegen samenhangen zoals onderwijs, welzijn, het bedrijfsleven en de gezondheidszorg. 

Aandacht voor alle doelgroepen 
Sporten en bewegen is belangrijk voor alle Goudse inwoners. De Sportraad is daarom een brede afspiegeling van en heeft affiniteit met diverse doelgroepen. Denk daarbij aan jeugd, volwassenen, ouderen, inwoners met een migratieachtergrond, mensen met een beperking, LHBTI-ers, etc.                  Bewegen doet iedereen op een manier en in een vorm die het beste bij hem/haar past. Dat kan georganiseerd zijn bij een vereniging of een (semi-)commerciële aanbieder. Of ongeorganiseerd in de openbare ruimte. Individueel of in een team/groep. En op diverse niveaus, van recreatiesport tot topsport. Ook hier is in de samenstelling van de Sportraad rekening gehouden. 

Belangenverstrengeling 
Leden zijn actief op persoonlijke titel. Wij fungeren dus niet als formele vertegenwoordigers van organisaties waar wij op enige wijze aan gelieerd zijn. De Sportraad houdt zich aan de Code Goed Sportbestuur van NOC*NSF. We hebben spelregels afgesproken m.b.t. o.m. besluitvorming, inhuur expertise en transparantie over onze andere activiteiten om belangenverstrengeling te voorkomen. Alle leden overleggen een VOG.

Vergaderingen
Iedere eerste woensdag van de maand (soms vanwege vakantie een andere dag), m.u.v. augustus, komt de Sportraad bijeen. Bij voorkeur zijn we te gast bij een Goudse sportaanbieder. Mogen we bij jou een keer vergaderen? Laat het ons graag weten. Het eerste kwartier van de vergadering ruimen we in om met elkaar kennis te maken. 

Goudse inwoners / organisaties zijn welkom om in te spreken op agendapunten of om zelf iets in te brengen bij een vergadering. Zij kunnen zich tot 3 dagen voor de vergadering via e-mail aan info@goudsesportraad.nl melden met naam, organisatie (indien van toepassing) en onderwerp. Inspreektijd is maximaal 5 minuten aan het begin van de vergadering. De voorzitter van die vergadering neemt contact op om verder af te stemmen.

Spelregels                                                                                                                        We hebben spelregels opgesteld om bovengenoemde werkwijze en andere afspraken over hoe we willen functioneren vast te leggen. Klik hier om deze spelregels in te zien.

Taakverdeling
Voor adviestrajecten of rond bepaalde thema's worden binnen de Sportraad portefeuillehouders aangesteld. Zij bereiden adviezen voor; besluitvorming of en hoe een advies wordt uitgebracht loopt via de gehele Sportraad.

Budget
Jaarlijks wordt er aan de Sportraad budget ter beschikking gesteld door de gemeente in de vorm van een waarderingssubsidie. Dit budget kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor:

  • ondersteuning;
  • het inhuren van externe experts;
  • het organiseren van eigen bijeenkomsten;
  • het (door)ontwikkelen en inzetten van eigen communicatiemiddelen