Welkom op de website van de Goudse Sportraad!

De Goudse Sportraad bij de start 06/2022 V.l.n.r. achter: Ruud Broekhuizen, Wilma Neefjes, Hassan Ouahabi, Eva van der Zanden-van Groningen en Sabine Mul. Voor: Annejan Alberts, Kim Middendorp-Meister en Paul Schermers (foto: Nico den Broeder)

De Goudse Sportraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het College van B&W of de gemeenteraad van Gouda over strategische ontwikkelingen en vraagstukken op het gebied van sport en bewegen vanuit een breed en integraal perspectief. Sport en bewegen als doel, maar ook als middel. Adviezen zijn niet dwingend, maar wel dringend. Op deze website o.m. informatie over onze organisatie en werkwijze. De agenda, recent gegeven of gevraagde adviezen en laatste nieuws vindt u onderaan deze pagina.

GS   Flyer event 23 nov 2023 2

Kom naar het event!

Let op! Inlooptijd is vervroegd naar 19.15 uur.

Zet donderdagavond 23 november in je agenda. Iedereen die ook maar een rol speelt in het laten sporten en bewegen van Gouwenaren is welkom; van sportleraar op school tot verpleegkundige en van vrijwilliger bij een sportclub tot beleidsmaker. Laat je inspireren en kom in actie!

OPRICHTING GOUDSE SPORTRAAD
Een werkgroep met leden vanuit de gemeente, SPORT.GOUDA, VGSO , commerciële en verenigingssport, heeft de oprichting van een Goudse Sportraad voorbereid en een notitie hierover opgesteld. Deze notitie is goedgekeurd in het College. Op 15 juni 2022 is na een sollicitatieprocedure de Goudse Sportraad gestart.

De eerste periode is hard gewerkt aan het opzetten van de organisatie en vormgeven van onze werkwijze. Vanuit een 100-dagenplan zijn we Gouda ingetrokken om kennis te maken met de stad. Om te horen wat er leeft èn om er voor te zorgen dat u ons kunt vinden om mee te denken en met uw input onze adviezen te kunnen onderbouwen. Kijk ook eens op onze Linkedin-pagina.
Informatie delen? Een vraag? Mail ons: info@goudsesportraad.nl

Taakverdeling

De GOUDSE SPORTRAAD heeft structureel overleg met de gemeente en SPORT●GOUDA.

GEMEENTE GOUDA is leidend als het gaat om politieke besluitvorming en vaststellen van beleid.   

SPORT●GOUDA is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid en adviseert als uitvoerder over tactische en operationele vraagstukken, desgewenst ook strategische. Zij ondersteunen ook sportaanbieders bij specifieke vraagstukken.

De GOUDSE SPORTRAAD is een onafhankelijk adviesorgaan. Wij zijn geen individuele belangenbehartiger, maar staan voor het algemeen belang van sport en bewegen.

Wat willen we in 2023 doen?

Jaarlijks schrijft de Sportraad in een beknopt jaarplan op waar zij dat jaar zich voor wil inzetten. Klik hier voor het jaarplan voor 2023.
Thema's die een rol kunnen spelen zijn:

Inclusief sporten en bewegen

 Duurzame sportinfrastructuur 

 Vitale sport- en beweegaanbieders 

 Positieve Sportcultuur 

 Van jongs af aan vaardig in bewegen 

 Topsport 

Agenda/ recente adviezen/ nieuws

Adviezen

Ons eerste adviesmemo winterplan is van 30/11/2022 De gevolgen van de gestegen energiekosten en hoge inflatie zijn groot. Aanleiding voor de Sportraad om een eerste ongevraagd advies te geven uit zorg over de betaalbaarheid van sport en continuïteit van sportaanbieders.  

Op 10 maart 2023 hebben we advies over een 'level playing field op verzoek van het College gegeven. Wat is een gelijk speelveld? Bij welke onderwerpen kan een gelijk speelveld o.a. relevant zijn? Kun je sportaanbieders met elkaar vergelijken? Een moeilijk vraagstuk n.a.v. een motie van de gemeenteraad uit oktober 2021. We hebben op 30 mei een reactie ontvangen.

Op 14 april 2023 hebben we advies gegeven aan de gemeenteraad over de evaluatie, kaderstelling en het proces naar een nieuwe sportnota. Op 17 april is dit advies aangevuld. Een maand eerder en procedureel iets anders ingestoken dan we verwachtten. Maar met goed teamwork staat er een gedegen advies op papier. Op 19 april is in de commissie samenleving van de gemeenteraad gesproken. Zie deze link naar RIS van de Gemeenteraad van Gouda om deze interessante vergadering terug te kijken.

Op 15 juni 2023 hebben we advies gegeven over een concept regeling voor het sportaccommodatiefonds. Dit is een subsidieregeling waarmee de gemeente sportaanbieders, die zelf verantwoordelijk zijn voor hun gebouwen en/of velden, etc., wil steunen bij kosten voor die accommodatie. De sportraad is van mening dat de regeling o.m. eenvoudiger kan en mist een heldere eenduidige keuze over toewijzing van gelden indien bij de aanvragen in enig jaar het beschikbare budget niet toereikend is. De gemeente heeft aangegeven dat de regeling wordt aangepast en na de zomer wordt behandeld in het College. Het budget voor 2023 schuift door naar 2024.

Zie voor uitgebreidere informatie onder de subpagina adviezen van deze website.

Agenda

  • in de zomer (6 - 31 juli): bewoners-onderzoek door de gemeente over sport en bewegen in de Gouda denkt mee app
  • na de zomer: vaststellen regeling accommodatiefonds door het College
  • na de zomer: reactie gemeente op het advies van de sportraad van 14 (+17) april over (het proces naar) de nieuwe sportnota
  • augustus / september 1e concept nieuwe sportnota gereed
  • 6 september sportraadvergadering 
  • 11 september kennissessie lokale sportplatformen NOC*NSF
  • 26 september werksessie Brede Spuk  Gezond en Actief leven

Foto waterpolo door Astrid den Haan. Van de sportraad door  Nico den Broeder. Overige foto's door / via sportraadsleden.   

Contact

Heeft u vragen? Wilt u input leveren op een thema / advies waar we mee bezig zijn? Wilt u iets onder onze aandacht brengen? Zijn we welkom om een keer bij u te vergaderen? Wilt u graag inspreken op een vergadering of een afspraak maken?

U kunt contact met ons opnemen via dit formulier, door een bericht op het formulier hiernaast te versturen of te mailen naar info@goudsesportraad.nl

Hartelijk bedankt voor uw interesse en/of bijdrage!

Stel een vraag