Welkom op de website van de Goudse Sportraad!

De Goudse Sportraad (klik voor document waarin wij onszelf voorstellen) V..l.n.r. achter: Ruud Broekhuizen, Wilma Neefjes, Hassan Ouahabi, Eva van der Zanden-van Groningen en Sabine Mul. Voor: Annejan Alberts, Kim Middendorp-Meister en Paul Schermers (foto: Nico den Broeder)

De Goudse Sportraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het College van B&W of de gemeenteraad van Gouda over strategische ontwikkelingen en vraagstukken op het gebied van sport en bewegen vanuit een breed en integraal perspectief. Sport en bewegen als doel, maar ook als middel. Adviezen zijn niet dwingend, maar wel dringend. Op deze website o.m. informatie over onze werkwijze. De agenda, recent gegeven aviezen en laatste nieuws vindt u onderaan de pagina.

Een werkgroep met leden vanuit de gemeente, SPORT.GOUDA, VGSO , commerciële en verenigingssport, heeft de oprichting van een Goudse Sportraad voorbereid en een notitie hierover opgesteld. Deze notitie is goedgekeurd in het College. Op 15 juni 2022 is na een sollicitatieprocedure de Goudse Sportraad gestart.
De eerste periode is hard gewerkt aan het opzetten van de organisatie en vormgeven van onze werkwijze. Vanuit een 100-dagenplan zijn we Gouda ingetrokken om kennis te maken met de stad. Om te horen wat er leeft èn om er voor te zorgen dat u ons kunt vinden om mee te denken en met uw input onze adviezen te kunnen onderbouwen. Kijk ook eens op onze Linkedin-pagina.
Informatie delen? Een vraag? Gebruik graag ons contactformulier 

Taakverdeling

De GOUDSE SPORTRAAD heeft structureel overleg met de gemeente en SPORT●GOUDA.

GEMEENTE GOUDA is leidend als het gaat om politieke besluitvorming en vaststellen van beleid.   

SPORT●GOUDA is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid en adviseert als uitvoerder over tactische en operationele vraagstukken, desgewenst ook strategische. Zij ondersteunen ook sportaanbieders bij specifieke vraagstukken.

De GOUDSE SPORTRAAD is een onafhankelijk adviesorgaan. Wij zijn geen individuele belangenbehartiger, maar staan voor het algemeen belang van sport en bewegen.

Belangrijke thema’s 

Jaarlijks schrijft de Sportraad in een beknopt jaarplan op welke thema’s zij dat jaar in ieder geval advies wil uitbrengen, waarbij uiteraard ook ruimte blijft bestaan voor actuele adviezen als de situatie daar om vraagt. Thema’s die aandacht kunnen krijgen in dit jaarplan: 

Inclusief sporten en bewegen

 Duurzame sportinfrastructuur 

 Vitale sport- en beweegaanbieders 

 Positieve Sportcultuur 

 Van jongs af aan vaardig in bewegen 

 Topsport 

Agenda / recente adviezen/ nieuws

Jaarverslag 2022

Ons eerste jaarverslag is op 22 maart vastgesteld! In dit verslag informatie over wie we zijn, wat we in 2022 hebben gedaan en hoe we de kennismaking met Gouda zijn gestart. Klik hier om het jaarverslag 2022 te openen.

Nieuwsbrief maart 2023

Op 23 maart 2023 is onze eerste nieuwsbrief gepubliceerd. Heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen?  Wilt u wel graag op de verzendlijst? Stuur dan graag een berichtje  naar info@goudsesportraad.nl 

De Sportraad ontmoet 

In 2023 kennis gemaakt met / aanwezig bij:

Adviezen

Onze eerste adviesmemo winterplan 30/11/2022 De gevolgen van de gestegen energiekosten en hoge inflatie zijn groot. Aanleiding voor de Sportraad om een eerste ongevraagd advies te geven uit zorg over de betaalbaarheid van sport en continuïteit van sportaanbieders.  Lees verder over de bantwoording door het College van dit eerste advies en het laatste nieuws over subsidiemogelijkheden en verduurzaming op de subpagina adviezen.

Op 10 maart 2023 hebben we advies over een 'level playing field op verzoek van het College gegeven. Wat is een gelijk speelveld? Bij welke onderwerpen kan een gelijk speelveld o.a. relevant zijn? Kun je sportaanbieders met elkaar vergelijken? Een moeilijk vraagstuk dat n.a.v. een motie van de gemeenteraad uit oktober 2021 bij het College ter beantwoording ligt en wij met ons advies richting aan willen geven.

Agenda

  • Op 5 april is onze volgende sportraadvergadering
  • Op 20 april gaan we in gesprek met de GAB (Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking)
  • Op 9 mei vergaderen we bij wielervereniging Excelsior
  • Op 10 mei worden de kaders voor de nieuwe sportnota en evaluatie van de huidige sportnota besproken in de commissie samenleving en zijn waarschijnlijk de sportraad en SPORT●GOUDA daarbij aanwezig.  
  • Volgende vergaderdata waar we nog graag te gast zijn bij een sportaanbieder:  7 juni en 5 juli 2023

Foto waterpolo door Astrid den Haan. Van de sportraad door  Nico den Broeder. Overige foto's door / via sportraadsleden.   

Contact

Heeft u vragen? Wilt u input leveren op een thema / advies waar we mee bezig zijn? Wilt u iets onder onze aandacht brengen? Zijn we welkom om een keer bij u te vergaderen? Wilt u graag inspreken op een vergadering of een afspraak maken?

U kunt contact met ons opnemen via dit formulier, door een bericht op het formulier hiernaast te versturen of te mailen naar info@goudsesportraad.nl

Hartelijk bedankt voor uw interesse en/of bijdrage!

Stel een vraag